banner
.o projekcierealizacjafotogaleriakontakt.

Sucha Beskidzka jest obszarem miejskim o dużym potencjale do rozwoju gospodarki. Jego mocną stroną stanowiącą o atrakcyjności inwestycyjnej jest dogodne położenie (bliskość aglomeracji Krakowskiej, dostępność komunikacyjna) oraz duże zasoby wykwalifikowanych pracowników, w tym ponadprzeciętne zasoby absolwentów szkół wyższych, średnich i zawodowych. Jako miasto powiatowe Sucha Beskidzka pełni rolę centrum administracyjnego, gospodarczego i handlowego dla regionu podbabiogórskiego.

Pomimo, iż miasto Sucha Beskidzka na tle powiatu posiada wysoki wskaźnik aktywności gosp., bezrobocie w mieście jest większe niż średnia dla całego powiatu. Oznacza to, że podmioty obecnie funkcjonujące na terenie miasta nie zapewniają dostatecznego poziomu zatrudnienia. W mieście niewystarczająca jest również liczba miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych, co wynika z małej liczby podmiotów gosp. działających w branżach wykazujących duże zapotrzebowanie na specjalistów w określonych dziedzinach.

Jak wynika z analizy stanu obecnego, rynek pracy jest w dużej mierze uzależniony od sektora publicznego, mimo, że liczebnie podmioty tego sektora stanowią zdecydowaną mniejszość. Wynika to głównie z faktu, iż Sucha Beskidzka jest ośrodkiem administracyjnym i edukacyjnym. Wskazuje to także na dysfunkcję sektora prywatnego pod tym względem, gdyż nie generuje odpowiedniej liczby miejsc pracy. Rozwój miejsc pracy sektora prywatnego jest konieczny, ponieważ są one lepiej dostosowane do warunków rynkowych, wykazują zapotrzebowanie na różnorodnych pracowników o zróżnicowanym poziomie kwalifikacji oraz umożliwiają dywersyfikację gospodarki.

Jedną z głównych przyczyn hamującą rozwój przedsiębiorczości sektora prywatnego jest brak odpowiednio uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych przygotowanych na przyjęcie nowych inwestorów.

Jak wskazują badania podstawowym warunkiem decydującym o ulokowaniu przedsiębiorstwa w danym miejscu jest odpowiednia infrastruktura, a więc wyposażenie obszaru w media gaz, prąd, woda, kanalizacja, telefon, Internet. Równie istotnym jeśli nie najważniejszym elementem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną jest jego wyposażenie w sieć dróg wewnętrznych i dojazdowych, skomunikowanych z najistotniejszymi sieciami dróg regionalnych.

W chwili obecnej miasto Sucha Beskidzka nie posiada wystarczająco dużych w pełni uzbrojonych, odpowiednio skomunikowanych, gotowych do wykorzystania terenów inwestycyjnych, które mogłyby stać się miejscem lokalizacji nowych inwestycji. Miasto posiada strategiczne rezerwy terenowe, które mogą stać się miejscem koncentracji działalności gospodarczej. Są to tereny obecnie niezagospodarowane, położone w rejonie ul. Przemysłowej. W chwili obecnej strefa ta nie jest jednak w pełni wykorzystana, ponieważ nie jest we właściwy sposób uzbrojona tzn. nie posiada odpowiedniej infrastruktury.

Gmina Sucha Beskidzka zdając sobie sprawę z istniejących problemów podejmuje od wielu lat działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Do tego typu przedsięwzięć należą zrealizowane już działania polegające na utworzenie strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. Wadowickiej (obszar Dąbie) oraz systematycznie realizowane inwestycje zmierzające do kompleksowego uzbrojenia drugiego obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. Przemysłowej (wnioskowane przedsięwzięcie).

Obecnie lokowanie działalności gospodarczej na wskazanym terenie jest utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe ze względu na brak możliwości dojazdu do działek inwestycyjnych. Strefa nie posiada dróg wewnętrznych, a obecny dojazd do działek inwestycyjnych jest możliwy jedynie po prowizorycznie utwardzonym gruncie.

Projekt jest ostatnim etapem kompletnego wyposażania terenów w rejonie ul. Przemysłowej. Dzięki inwestycjom zrealizowanym  przez Gminę lub z jej inicjatywy w latach ubiegłych obszar strefy został wyposażony w kanalizację sanitarną, wodociąg, oświetlenie, sieci energetyczne i teletechniczne i sieć gazową. Ostatnim etapem uzbrajania terenu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci dróg wewnętrznych oraz rozbudowa sieci teletechnicznych.

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie strefy aktywności gospodarczej przyczyni się do poprawy jej dostępności komunikacyjnej oraz umożliwi wykorzystanie istniejących rezerw terenowych, nadanie im nowej funkcjonalności i wykorzystanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki realizacji projektu miasto zyska w pełni uzbrojony, przygotowany do lokalizacji nowych inwestycji teren, na bazie którego utworzony zostanie obszar koncentracji działalności gospodarczej.

Inwestycja znacznie podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta, zachęci do lokowania inwestycji na jego terenie, pomoże w wykreowaniu wizerunku miasta jako miejsca dynamicznie rozwijającego się, przyjaznego inwestorom, promującego przedsiębiorczość.

Strefa aktywności gospodarczej stanie się miejscem działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora prywatnego i wygenerują ona określoną liczbę nowych miejsc pracy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, rejon ul. Przemysłowej (obszar realizacji i oddziaływani projektu), położony jest  w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem: PS –  tereny przemysłowo-składowe, KZ – teren ulic i dróg publicznych. Tereny przemysłowo-składowe oznaczone w planie symbolem PS to tereny z przeznaczeniem dla przemysłu, zaplecza budownictwa, komunikacji i transportu oraz składowania surowców.


Przedmiotem projektu jest kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej zlokalizowanej w rejonie ul. Przemysłowej w Suchej Beskidzkiej (ostatni etap), polegające na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury o kanalizację deszczową, sieć dróg wewnętrznych oraz rozbudowę sieci teletechnicznych podziemnych.

 

Elementami inwestycji są następujące działania:

 1. budowa drogi wewnętrznej na odcinku łączącym ul. Przemysłową z nieruchomościami położonymi w strefie o długości 194m, szerokość jezdni 5,50m,
 2. budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Przemysłową z ww. projektowanym odcinkiem drogi oraz nieruchomościami położonymi w strefie o długości 155m, szerokość jezdni 5,50m,
 3. budowa/przebudowa zjazdów na działki inwestycyjne,
 4. utwardzenie poboczy,
 5. budowa sieci kanalizacji deszczowej na całej długości dróg wewnętrznych,
 6. budowa sieci teletechnicznej podziemnej umożliwiającej łączenie obiektów w strefie światłowodem (przejęcia pod drogami wewnętrznymi, zjazdami na posesje).

Projekt obejmuje również działania nie inwestycyjne jakimi są:

 1. promocja projektu,
 2. usługa inspektora nadzoru.

 

Po zrealizowaniu inwestycji docelowo obszar strefy aktywności gospodarczej będzie wyposażony w pełni funkcjonalnie i kompleksowo tzn. będzie w pełni uzbrojony w kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg, sieci teletechniczne (telefon, internet) i gazowe oraz drogi wewnętrzne skomunikowane z drogami regionalnymi.

Opisywana inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Sucha Beskidzka, w rejonie ulicy Przemysłowej na działkach ewidencyjnych, których właścicielem jest Gmina Sucha Beskidzka. Obszar oddziaływania inwestycji (strefa aktywności gospodarczej) znajduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu o bardzo dobrym zewnętrznym dostępie komunikacyjnym, w niewielkiej odległości od centrum administracyjnego miasta (1 km). Obszar biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej (droga powiatowa), w odległości około 150m przebiega droga wojewódzka 946 (ul. Mickiewicza), w odległości 1,5 km droga krajowa 28 (ul. Wadowicka), w odległości 45 km autostrada A4. Po przeciwnej stronie ul. Przemysłowej zlokalizowany jest dworzec kolejowy (osobowy, towarowy), natomiast wzdłuż obszaru strefy gospodarczej (bezpośrednie sąsiedztwo) zlokalizowana jest bocznica kolejowa dostępna dla przedsiębiorców działających w strefie. Strefa obejmuje swym zasięgiem obszar 7,4 ha (wskaźnik produktu).  Niniejszy projekt obejmuje swoim oddziaływaniem wyłącznie nieruchomości które w MPZP miasta Sucha Beskidzka mają przeznaczenie pod działalność przemysłową i drogi dojazdowe.

Cele ogólne projektu są celami długofalowymi, ich efekty mogą zacząć się objawiać nawet kilka lat po zakończeniu realizacji inwestycji. Celem ogólnym wnioskowanego projektu jest stworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Założono, iż realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

 1. wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki, w mieście działalność prowadzić będzie więcej różnorodnych podmiotów gospodarczych, różnych branż, które wytwarzać będą towary i świadczyć usługi, zarówno na rynek lokalny, jak również regionalny oraz krajowy,
 2. stworzenie nowych miejsc pracy na terenie strefy, co spowoduje zmniejszenie poziomu bezrobocia w mieście,
 3. wzmocnienie potencjału intelektualnego miasta dzięki zahamowaniu negatywnej tendencji do migracji osób wykształconych, z wysokimi kwalifikacjami do większych ośrodków miejskich,
 4. poprawa jakości życia w gminie poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy, utworzenie nowych miejsc pracy przyczyni się do wzrostu poziomu dochodów mieszkańców, a tym samym i poziomu ich życia,
 5. zwiększenie wpływów do budżetu Gminy Sucha Besk. z tytułu podatków, zarówno od osób prawnych, jak i osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości,
 6. wzrost prestiżu Suchej Besk. jako miasta przyjaznego inwestorom.

 

Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Sucha Besk. poprzez kreowanie korzystnych warunków infrastrukturalnych do tworzenia na jej obszarze przedsiębiorstw i inwestycji.

Stworzenie SAG w Suchej Besk. ma na celu budowę w pełni wyposażonego w niezbędną infrastrukturę techniczną, przyjaznego inwestorom obszaru, na którym będzie możliwe lokowanie nowych inwestycji, co w sposób bezpośredni przełoży się na rozwój lokalnej gospodarki. Kompletnie wyposażona strefa  o obszarze 7,4 ha w istotnym stopniu podniesie atrakcyjność inwestycyjną gminy, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy. Z celem bezpośrednim projektu powiązane są cele główne, opisujące oddziaływanie projektu bezpośrednio po jego realizacji.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Copyright © 2013 Gmina Sucha Beskidzka